head_banner

Magnit göteriş Bir taraplaýyn dar serhet gapysy

Magnit göteriş Bir taraplaýyn dar serhet gapysy

“Yunhuaqi” magnitli levitasiýa çyzykly hereketlendiriji gapy köp açylyş funksiýasyna eýedir.

“Yunhuaqi” awtomatiki gapy motorly komponent ulgamy, müşderiniň talaplaryna laýyklykda aşakdaky umumy açylyş funksiýalary bilen düzülip bilner.Şol bir wagtyň özünde, müşderiniň talaplaryna laýyklykda akylly öý ulgamyna birikdirilip bilner we aragatnaşyk gözegçiligi buýrugy doly açykdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

image11
narrow border door (2)

Magnit levitasiýa -eke-täk dar dar serhet gapysy

El bilen işlemek tertibi

“Yunhuaqi” awtomatiki gapy ulgamynyň öz işi bar.Gapynyň korpusyny el bilen herekete getirmek bilen (takmynan 5 sm) hereketli gapy awtomatiki usulda bir urgy ýa-da açyk we ýapyk urgy açyp biler (zawodda goýup bolýar)

Adatça açyk re modeimde saklaň

Gapy açylanda, göçürilýän gapynyň gyrasy çarçuwasyny takmynan 10 sekunt saklap bilersiňiz we hereketli gapy duralganyň gorag ýagdaýynda bolar.Dikeldilmeli bolsa, kadaly işlemegi dikeltmek üçin gapynyň göwresini el bilen 5 sm töweregi süýşüriň

Uzak aralyk mikrotolkun induksiýasy

Adam bedeniniň hereketini anyklandan soň hereketli gapy bedenini awtomatiki açmak üçin gapynyň ýokarsyna mikrotolkun induksiýa zondyny guruň (1-3 m aralygynda sazlap bolýar).

Simli duýgur wyklýuçatel

Simli duýgur wyklýuçatel düwmesini gapynyň çarçuwasynyň gyrasyna gurnap bolýar, gapyny açmak üçin düwmä basyň we gapy awtomatiki ýapylýar.

Simsiz wyklýuçatel düwmesi

Gapynyň çarçuwasynyň ýa-da aýnanyň gyrasyna 3M içinde ýelmeşip bolýar.Düwme wyklýuçateli basylandan soň hereketli gapy korpusy açylýar we awtomatiki usulda ýapylýar

Uzakdan dolandyryş

Gapynyň açylmagy, ýapylmagy we saklanmagy reesimlerini m 5m aralykda özbaşdak dolandyryp bolýar we gulplama funksiýasyny işjeňleşdirip bolýar.

howpsuzlyk çyrasy

Gapynyň ýokarsynda howpsuzlyk çyrasy perdesi oturdyldy.Howpsuzlyk çyra perdesiniň adam bedenini statiki kesgitlemek funksiýasyna esaslanyp, 5 minutyň içinde adamlar gitmese, hereketli gapy awtomatiki ýapylmaz we meýdany takmynan 0,5 metrdir.

Elektromagnit gulpda gurlan

Trackolda gizlenen, adatça giriş dolandyryşyny (barmak yzy, parol, palma yzlary, ýüz tanamak we ş.m.) sazlamaly ýa-da gapyny açmaly we uzakdan dolandyrmak arkaly gulplamaly

howpsuzlyk çyrasy perdesi + Mikrotolkun induksiýasy

Uzak aralyga mikrotolkun bilen döredilen adam bedeniniň hereketini kesgitlemek we howpsuzlyk çyrasynyň perdesini adam bedeniniň statiki kesgitlemesi bilen gapy awtomatiki usulda açylar.Adamlar 5 minudyň içinde gitmese, göçürilýän gapy awtomatiki ýapylmaz

Simsiz pol düşegi

Dar kesgitleme giňişliginde simsiz pol düşegi awtomatiki gapynyň has takyk we täsirli açylmagyna sebäp bolup biler.Mikrotolkun signalynyň şöhlelenmesi sebäpli dörän ýalňyş hereketleriň öňüni alyp biler

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: