head_banner

Biz hakda

LOGO-YUN
about

Nanchang Yunhuaqi Intelligent Technology Co., Ltd., gözleg we gözleg işlerinde ýöriteleşdirilen, çyzykly hereketlendirijini (magnitli göteriş) awtomatiki gapy maşynyny dizaýn etmek we öndürmek, giriş gözegçiligi, giriş ýaly ýöriteleşdirilen 10 ýyllyk tejribesi bolan Hytaýda awtomatiki gapylar ulgamyny ökde öndüriji. dolandyryş ulgamy we ulgam integrasiýasy.On ýyldan gowrak jemlenen gözleglerden we üznüksiz optimizasiýadan soň, ösen çyzykly hereketlendiriji programma üpjünçiligi, enjam, gurluş we akylly ulgam integrasiýasy awtoulag gapylary pudagynda öňdebaryjy orunda durýar.

Kompaniýa magnit göteriş çyzykly hereketlendirijiler ulgamynda doly garaşsyz intellektual eýeçilik hukuklaryna we esasy tehnologiýa eýe.Söwda we ýaşaýyş jaýlaryny ulanmakda we wagyz etmekde giň bazar binýady bar.Önüm çyzgysy magnit asma gapylar we penjireler, şkaflar, şkaflar, perdeler we gün şöhlesi ýaly akylly süýşüriş ulgamlaryny öz içine alýar.Dünýädäki köp gapy we penjire kompaniýalaryna we distribýutorlaryna hyzmat etdi we köp sanly tejribe toplady we hyzmat mümkinçiliklerini toplady.Şol bir wagtyň özünde, birnäçe harby akademiýalar we gözleg institutlary bilen strategiki hyzmatdaşlygy, güýçli inersenerler toparyny döredýär we ýokary hilli kepillik ulgamyny döredýär. Ajaýyp tehnologiýa we ylmy dolandyryş Yunhuaqi önümleri üçin berk hil kepilligini üpjün edýär.

image13
image14
image15
57b7c017b8e1306f9007eeb2699f21d

Ösüş taryhy

2021-nji ýyl

1. Günorta Hytaý marketing bölümi döredildi (Salgysy: Ikinji gat, Jianmei binasy, Nanhai etraby, Foshan şäheri, Guangdong).

2. Günorta Günbatar Marketing Şahamçasyny döretdi (Salgysy: 126-njy bina, Beçen bazary, Çinbaijiang etraby, Çengdu, Siçuan).

3. Demirgazyk Hytaý marketing bölümi döredildi (Salgysy: 1007-nji otag, Nanxin binasy, Milli gurluşyk materiallary býurosy, Sanlihe ýoly, Pekin, Haýdian etraby).

4. 2021-nji ýylyň iýun aýynda Nanchang Yunhuaqi Intelligent Technology Co., Ltd. Hytaý programma üpjünçiligi senagaty birleşiginiň şahadatnamasyny aldy we "Programma üpjünçiligi kärhanasy şahadatnamasyny" aldy.

5. 2021-nji ýylyň awgust aýynda Nanchang Yunhuaqi Intelligent Technology Co., Ltd. Milli ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasyny berdi.

2020

1. Hytaýyň Nanjing şäherinde satuw operasiýa merkezini döretdi (hasaba alnan salgysy: No3, Juyuan Road, Guli, Jiangning etraby, Nanjing, Jiangsu).

2. Kompaniýa aýratyn önümçilik re marketingimini marketing, gözleg önümçiligine girip başlady.

3.Nanchang Yunhuaqi Intelligent Technology Co., Ltd, Hytaý alymlary forumy tarapyndan neşir edilen "Hytaýyň akylly enjamlar pudagynyň ylmy we tehnologiki innowasiýalarynda öňdebaryjy kärhana" diýen hormatly ada eýe boldy.

4.2020-nji ýylda “Nanchang Yunhuaqi Intelligent Technology Co., Ltd.” ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny berdi.

2019

Ikinji nesil magnit göteriş ulgamy üstünlikli işlenip, magnit göteriş ulgamynyň öý esbaplaryna öňdebaryjy boldy.

2018

1. Baş edara Jiangxi welaýatynyň Nançang şäherine geçirildi we täze kompaniýanyň baş edarasy "Nanchang Yunhuaqi Intelligent Technology Co., Ltd."hasaba alyndy.Önümler köpçülikleýin öndürilýär we bazara çykarylýar.

2. Şol ýylda täze Guanç Guangzhouou R&D bazasy guruldy we ikinji nesil önümleri işlenip düzüldi.

2017

Kompaniýa "Hunan Huaqi Intelligent Technology Co., Ltd." baş ofisini hasaba aldy.Çanşada, Hunanda we "yunhuaqi" söwda belligini bellige aldy we önümler bazara çykaryldy.

2011-nji ýyl

3 ýyllap çeken zähmetiň netijesinde magnit göteriş ulgamy emele geldi.Üznüksiz işlemekden we sansyz synaglardan soň ulgamyň funksiýa synagy esasan laboratoriýada tamamlanýar.

2014: Guanç Guangzhououda kiçi önümçilik ussahanasy döredildi.Üznüksiz ýygnamakdan, synagdan we gowulaşandan soň, köpçülikleýin öndürip boljak ilkinji nesil maglew önümleri ahyrsoňy öndürildi.

2010-njy ýyl

Topar 2010-njy ýylyň iýul aýynda Guanç Guangzhouou şäheriniň Baýun etrabynda magnit göteriş awtomatiki gapy operatorynyň gözlegine we ösüşine resmi taýdan başlady.

78_banner2

Kärhananyň görüşi

“Yunhuaqi Maglev” -iň awtomatiki gapylary müňlerçe maşgala girsin

Kärhananyň wezipesi

Müňlerçe maşgala akylly durmuşdan lezzet alsyn

hero1

Biziň patentimiz

Our Patent (4)
Our Patent (3)
Our Patent (2)
Our Patent (1)

Hytaýda käbir hyzmatdaşlar

partner (6)
partner (4)
partner (5)
partner (1)
partner (7)
partner (5)
partner (2)
partner (8)
partner (3)
partner (3)
a (1)
partner (2)
a (2)
partner (1)
partner (4)