head_banner

Önümler

 • Magnetic levitation Single-track wooden door

  Magnit göteriş leeke-täk agaç gapy

  Maghli maglew gapylary “Yunhuaqi” -niň garaşsyz gözlegini we çyzykly hereketlendirijini ösdürmegi ulanmalydyr.

  Müşderi gapy ýapragynyň agramyna görä degişli motor modelini saýlaýar.

 • Magnetic levitation single-track glass door

  Magnit levitasiýa ýeke trackli aýna gapy

  MAGLEV AWTOMATIK GAPY näme?Bu nähili işleýär ?

  Maglew magnit götermek üçin gysga.

  Magnitler otlylary hem öňe sürüp bilýärler .Men ýaly polýuslar iki demirgazyk ýa-da günorta polýusdyr.Biri-birine garşy çykýarlar we itekleýärler.Ikisem otlyny öňe sürmäge kömek edýär .. Birmeňzeş polýuslar biri-birini yza çekýär we otlyny öňe itekleýär.Garşy polýuslar otlyny özüne çekýär we çekýär.

 • Magnetic levitation Single-track narrow border door

  Magnit göteriş Bir taraplaýyn dar serhet gapysy

  “Yunhuaqi” magnitli levitasiýa çyzykly hereketlendiriji gapy köp açylyş funksiýasyna eýedir.

  “Yunhuaqi” awtomatiki gapy motorly komponent ulgamy, müşderiniň talaplaryna laýyklykda aşakdaky umumy açylyş funksiýalary bilen düzülip bilner.Şol bir wagtyň özünde, müşderiniň talaplaryna laýyklykda akylly öý ulgamyna birikdirilip bilner we aragatnaşyk gözegçiligi buýrugy doly açykdyr.

 • Magnetic levitation pocket hidden doors

  Magnit göteriş jübüsiniň gizlin gapylary

  “Jübüde gizlenen gapylar” üçin Maglev awtomatiki gapy ulgamy

  “Yunhuaqi” tarapyndan işlenip düzülen özboluşly çyzykly hereketlendiriji tehnologiýanyň kömegi bilen bu awtomatiki gapy ýoly, hususy jaýlaryň, myhmanhanalaryň otaglarynyň, söwda merkezleriniň, ofis binasynyň, bölek satuw jaýlarynyň içinde süýşýän gapylary awtomatlaşdyrmak üçin iň oňat çözgüt bolup, rahat we sessiz ýerine ýetirijiligi ajaýyp hereket bilen birleşdirýär. dükanlar, restoranlar we ş.m.

 • Magnetic levitation double-track single open door

  Magnit levitasiýa goşa açyk ýeke gapy

  “Residential” awtomatiki gapylar bazary boş diýen ýaly.Munuň sebäbi, adaty awtomatiki gapynyň adam bedenine uly gysyjy güýji bar we 150N-iň içinde milli standartlara laýyk gelýär, şonuň üçin howpsuzlygy pes we uly ýer tutýar, umuman 200mm * 150mm, bu köp zady alýar maşgala giňişligi.Birnäçe ýyllap ulanylandan soň, demir dişli guty dişli ses çykarar we guşak hem ses çykarar.Ony çalyşmak üçin hünärmen gurnama ussady gerek, gurluşy çylşyrymly we el bilen tehniki hyzmatyň bahasy gaty ýokary.

 • Magnetic levitation double-track double open doors

  Magnit levitasiýa goşa açyk goşa gapylar

  “Yunhuaqi Motor” -yň aýratynlyklary

  √ Motor işleýiş gurşawy

  1. Daşky gurşawyň temperaturasy: -20 ℃ ~ + 65 ℃

  2. Otnositel çyglylyk: 5% ~ 85%

  3. Belentlik: 0003000m

  3. Hapalanmak derejesi: 2

  √ Motor öndürijiligi

  1. Işleýiş tizligi: ≤500 mm / S.

  2. Iş wagty: 2 ~ 30S

  3. Işleýän ugry: iki taraplaýyn

  4. Işleýän urgy: 400 ~ 3500mm

  Motor Motoryň mehaniki aýratynlyklary

  1. Kesgitli çukuryň berkligi: ≥3mm

  2. Kesilen çukuryň uzynlygy: 1200 ~ 6500mm

  3. Hereket edýän demir ýoluň uzynlygy: 600 ~ 3250mm

 • Magnetic levitation telescopic doors 1+2

  Magnit göteriş teleskopiki gapylary 1 + 2

  “Yunhuaqi” magnit göterijisi akylly süýşüriş ulgamy eýýäm gaty kämillik tehnologiýasydyr we demir ýol tigirini asýan süýşýän gapyda ulanylanda tehniki taýdan hiç hili kynçylyk ýok.Magnit göteriş tehnologiýasy bilen süýşýän gapynyň iň göze görnüp duran üýtgemesi, düýbünden sessiz, açylýar we ýapylýar we aşa duýgur bolýar.Gapynyň islendik päsgelçiligi ýa-da petiklenmegi, gapynyň howpsuzlygyny üpjün edýän ýapylmagyny duýar we ýapylmagyny bes eder.Garrylar we çagalar bilen maşgalalar önümiň howpsuzlygyna aýratyn üns bermeli.Bu magnit göteriş tehnologiýasy ulanylsa, howpsuzlygyň bu görnüşi ep-esli azaldar.

 • Magnetic Levitation Telescopic Doors 1+3 & 1+4

  Magnit levitasiýa teleskopik gapylary 1 + 3 & 1 + 4

  Teleskopik gapylar 1 + 3, 1 sany gapyly, beýleki üç gapy bilelikde süýşýän 4 ýoluň bardygyny aňladýar.

  Awtomatiki teleskopiki gapylaryň artykmaçlyklary

  Teleskopiki gapynyň artykmaçlyklary esasan: az ýer tutýar, ululygyny giňeltmek üçin gapy panelinden hem.

  Teleskopik gapylar 1 + 4, 5 sany ýodajyk bar, 1 sany berk gapy, beýleki dört gapy bilelikde süýşýär.

  Ownuk infragyzyl zond, simsiz ýeke düwme dolandyryş paneli wyklýuçateli, ses we akylly öý ulgamy bilen enjamlaşdyrylyp bilner, wyklýuçatel adatça awtomatiki açylýar we ýapylýar.

 • Magnetic Levitation Telescopic Doors Double Open

  Magnit levitasiýa teleskopik gapylary iki gezek açyk

  Häzirki wagtda bu pudakda magnit göteriji hereketlendirijiniň ortaça iň ýokary ýüki bary-ýogy 120 kg
  Gapylar we penjireler senagatynyň ulanylyşyna esaslanyp, “Yunhuaqi” -niň magnitli ýokary göteriş akylly süýşüriş ulgamy 300 kilograma çenli ýekeje asylan gapyny sürüp we ýükläp biler.

 • One Way &Two Way Mobile Cabinets

  Bir ýol we iki taraplaýyn ykjam şkaflar

  “Yunhuaqi” magnitli levitasiýa çyzykly hereketlendirijiniň başga bir aýratyn ulanylyşy

  Müşderileriň aýratyn isleglerini kanagatlandyryp biler we müşderilere aýratyn çözgütler berip biler. Biz bir taraplaýyn (köp) şkaflary we iki taraplaýyn ykjam şkaflary edip bileris.

  Jübi şkaflary, önümleriň görkezilmegi üçin birnäçe şkaflary ulanyp, eşikler we ş.m. dükanlarda ýer ulanmak üçin has amatlydyr.

 • Magnetic levitation drive electronically controlled atomized glass door system

  Magnit göteriji hereketlendiriji elektronlaşdyrylan atomlaşdyrylan aýna gapy ulgamyny

  Elektronlaşdyrylan atomlaşdyrylan aýna gapy

  Gapynyň göwresindäki ýagtylyk çeşmesine ýa-da başlamak üçin elektrik üpjünçiligine mätäç bolan käbir funksiýalara degişlidir, meselem, reňk üýtgedýän aýna, şkafyň gapysynda ýagty zolak, suwuk kristal displeý, LED displeý we ş.m. Gapynyň üznüksiz işlemegi talap edilýär. hereket edende elektrik üpjünçiligi.Häzirki wagtda köplenç ulanylýan elektrik üpjünçiligi usullary zynjyryň elektrik üpjünçiligi we çotganyň elektrik üpjünçiligi.

 • Magnetic levitation Four-leaves bus door

  Magnit göteriş Dört ýaprakly awtobusyň gapysy

  Tekiz gapy diýlip atlandyrylýan awtobusyň gapysy.Closeakyn ýagdaýda, iki tarapyň gapy korpusy ýa-da şkaf korpusy bilen bir tekizlige çykmaga düşüneninde gapy göwresine degişlidir.Daş görnüşi boýunça gapy korpuslarynyň arasynda tekizlik tapawudy ýok.Içine oturdylan gapy bedenidir.Gapynyň göwresi ýol görkeziji demirýoldan öňe we yza hereket edýär, soňra bolsa çep we sag tarapa hereket edýär.Iki taraplaýyn hereket edýän gapy bedenidir.Maglew awtobusynyň gapysy, gurluş dizaýnynyň üsti bilen maglew ýoly bilen birleşdirilen el bilen awtobusyň gapysydyr we awtobusyň gapysynyň awtomatiki we akylly dolandyrylyşyny amala aşyrmak üçin güýç maglew ýoly arkaly üpjün edilýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2