head_banner

Magnit levitasiýa ýeke trackli aýna gapy

Magnit levitasiýa ýeke trackli aýna gapy

MAGLEV AWTOMATIK GAPY näme?Bu nähili işleýär ?

Maglew magnit götermek üçin gysga.

Magnitler otlylary hem öňe sürüp bilýärler .Men ýaly polýuslar iki demirgazyk ýa-da günorta polýusdyr.Biri-birine garşy çykýarlar we itekleýärler.Ikisem otlyny öňe sürmäge kömek edýär .. Birmeňzeş polýuslar biri-birini yza çekýär we otlyny öňe itekleýär.Garşy polýuslar otlyny özüne çekýär we çekýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

glass-door-(3)
glass-door-(2)

Maglewiň awtomatiki gapysy magnit meýdany ýörelgesini ulanýar:

Şol bir polýuslar biri-birini yza çekýär we dürli polýuslar biri-birini özüne çekýär.Magnit meýdanynyň üýtgemegi arkaly magnit meýdanynyň yzygiderli hereket etmegi üçin zyňylma we dartgynlyk emele gelýär.Yunhuaqi

bu ýokary tehnologiýany öý mebel önümleriniň garnituralaryna ulandy: gurluşy ýönekeý, işlemek üçin "maglew otly" ýaly prinsipi ulanýar.“Yunhuaqi Magnetic Levitation Smart Sliding System”, ýokary derejeli magnitli ýokary göteriji akylly öý ykjam ulgam çözgüdi üpjün ediji we hyzmat üpjün ediji bolup, magnitli ýokary göteriş awtomatiki gapylary öwrenmäge we ösdürmäge ünsi jemleýär, rahat we rahat, energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa we amatly goldaw berýär Jübi telefonyny uzakdan dolandyrmak, sahna esasly dolandyryş we awtomatiki dolandyryş ýaly amallar.!

Gapy we penjire programmasyny mysal hökmünde alyň.Magnit göterijilik bilen enjamlaşdyrylan gapy korpusynyň daşky görnüşi adaty süýşýän gapylardan tapawudy ýok.Magnit göteriş ýolunyň we gapy korpusynyň ajaýyp utgaşmasy, daşarky gurnalan we boş ýer tutmaly adaty guşak konweýerleriniň agyry nokatlaryny çözýär.Bu magnit göterişiň ulanylyşy.Öýi abadanlaşdyrmagyň esasy sebäplerinden biri;Hemişelik magnitlerden doly hereket edýän demir ýol, takyk hereketlendirijiniň emele getirýän magnit meýdanynda fiziki sürtülmesiz göni çyzykda hereket edýär we ulag süreniňizde gapyny has rahat we ýumşak edýär.

“Yunhuaqi” magnit göteriş akylly süýşmek ulgamy eýýäm gaty ösen tehnologiýa.Süýşýän gapy magnit göteriş tehnologiýasyny kabul edýär.Iň göze görnüp duran üýtgeşiklik, Ultra-ýuwaş , açylýar we ýapylýar we aşa duýgur.Haýsydyr bir päsgelçilik bar bolsa, duýulýar.Gapynyň howpsuzlygyny üpjün edýän ýapylmagy we bes etmegi.Garrylar we çagalar bilen maşgalalar önümiň howpsuzlygyna aýratyn üns bermeli.Bu magnit göteriş tehnologiýasy ulanylsa, howpsuzlygyň bu görnüşi ep-esli azaldar.

“Yunhuaqi” magnit göterijilikli akylly süýşüriş ulgamyny gapydan we penjire önümlerinden başga-da, şkaflar, şkaflar, perdeler we gün şöhlesi ýaly akylly ykjam ulgam programmalaryna hem ulanyp bolýar.“Yunhuaqi” magnit göterijisi akylly süýşüriş ulgamy kabul edildi, ol açyk we ýapyk, howpsuz we howpsuz, asuda we öýden peýdalanmak üçin oňat tejribe getirip biljek ses çykarmaz.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: