head_banner

Magnit göteriş Dört ýaprakly awtobusyň gapysy

Magnit göteriş Dört ýaprakly awtobusyň gapysy

Tekiz gapy diýlip atlandyrylýan awtobusyň gapysy.Closeakyn ýagdaýda, iki tarapyň gapy korpusy ýa-da şkaf korpusy bilen bir tekizlige çykmaga düşüneninde gapy göwresine degişlidir.Daş görnüşi boýunça gapy korpuslarynyň arasynda tekizlik tapawudy ýok.Içine oturdylan gapy bedenidir.Gapynyň göwresi ýol görkeziji demirýoldan öňe we yza hereket edýär, soňra bolsa çep we sag tarapa hereket edýär.Iki taraplaýyn hereket edýän gapy bedenidir.Maglew awtobusynyň gapysy, gurluş dizaýnynyň üsti bilen maglew ýoly bilen birleşdirilen el bilen awtobusyň gapysydyr we awtobusyň gapysynyň awtomatiki we akylly dolandyrylyşyny amala aşyrmak üçin güýç maglew ýoly arkaly üpjün edilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Double-open-four-leaves-bus-door

Maglew awtobusynyň gapysy:

Ulanylýan sahna telewizion şkafy, şkaf, çakyr şkafy, kitapjagaz we ş.m.

Trackol dürli kabinet gurluşy üçin amatly, içerki bölekleri modully önümçilige gözegçilik edýär, satuwdan soň alada galmaýar.Closedapylanda, ähli gapylar keseligine, gaty owadan bolýar.

Az uglerod, energiýa tygşytlaýjy we has köp pul tygşytlaýan.

Işleýiş döwründe ortaça kuwwat, energiýa tygşytlaýan lampa deňdir we dynç alyşda energiýa sarp edilişi bary-ýogy 1 watt.Öý hojalygynyň aýlyk islegi bary-ýogy 1 kWt.

Mikro kuwwatly hereketlendiriji gurnama has ygtybarlydyr

Maglew akylly ulgamynyň özboluşly mikro kuwwatly hereketlendiriji ulgamy iň azyndan sintetiki güýç çykaryş bölegini we daşarky güýç duýgur bölegini öz içine alýar.Sintetiki kuwwat çykaryjy bölegi, dürli aşa betbagtçylykly hadysalarda ulanyjynyň gapy bedeniniň gysylmagynyň öňüni almak üçin gapynyň korpusyny herekete getiriji güýji diňe birnäçe kilogram edýär.Daşarky güýç duýgusy bölegi güýç we reaksiýa ýagdaýlaryny düýpli kesgitläp biler.Gapy bedeni tötänleýin adam bedenine gabat gelende, döwletiň üýtgemegini awtomatiki usulda tanar we ulanyjynyň asuda yza çekilmegine mümkinçilik döredip, adam bedenini ters tarapa goýar.

Awariýalarda has çydamly

Mehaniki däl güýç ulgamynyň aýratynlyklary sebäpli, magnit göteriş ulgamynyň güýji ýitýär.Tötänleýin elektrik togunyň kesilmeginden soň hem gapynyň erkin açylmagyna we ýapylmagyna täsir etmez.Diňe el bilen itekläp we çekip bilersiňiz.Kuwwaty öwürmegiň ýokary netijeliligi sebäpli maglew ulgamynyň kuwwat sarp ediş güýji dinamiki we statiki şertlerde ajaýyp.Elektrik togunyň kesilmeginden soň awtomatiki usulda açylmagyny we ýapylmagyny dowam etdirmeli bolsaňyz, ähli heläkçilikleri çözmek üçin iň arzan çykdajy ätiýaçlyk energiýa ulgamyna aňsatlyk bilen girip bilersiňiz.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Harytkategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.