head_banner

Magnit levitasiýa goşa açyk ýeke gapy

Magnit levitasiýa goşa açyk ýeke gapy

“Residential” awtomatiki gapylar bazary boş diýen ýaly.Munuň sebäbi, adaty awtomatiki gapynyň adam bedenine uly gysyjy güýji bar we 150N-iň içinde milli standartlara laýyk gelýär, şonuň üçin howpsuzlygy pes we uly ýer tutýar, umuman 200mm * 150mm, bu köp zady alýar maşgala giňişligi.Birnäçe ýyllap ulanylandan soň, demir dişli guty dişli ses çykarar we guşak hem ses çykarar.Ony çalyşmak üçin hünärmen gurnama ussady gerek, gurluşy çylşyrymly we el bilen tehniki hyzmatyň bahasy gaty ýokary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adaty awtomatiki gapy hereketlendirijileri bilen deňeşdirilende

Çyzykly motorly awtomatiki gapy, diňe 1-3 kg ýokary howpsuzlyk we pes gysyş güýji bilen häsiýetlendirilýär.Securityokary howpsuzlyk.Ietuwaş, kemeri çalyşmagyň zerurlygy ýok, ýönekeý gurluş, pes hyzmat bahasy, ýuwaş-ýuwaşdan gözleg we işläp düzmek tehniki taýdan diýen ýaly ýa-da ulanyjy hünärmenleriň zerurlygy bolmazdan ony özi saklap biler.24mm * 36mm kiçi ýer tutýar.

Adaty elektrik gapy hereketlendirijilerinde ýokary enjam çykdajylary, programma üpjünçiliginiň bahasy pes, akyl pesligi we ortaça ulanylyş täsiri bar.Elektrik gapylary üçin çyzykly hereketlendirijiler az enjam çykdajylaryna, programma üpjünçiliginiň ýokary bahasyna, ýokary intellektine we oňat ulanylyş täsirine eýe.

Arza

double track single open 2
double track single open

Magnit levitasiýa Iki gezekli açyk gapy

Iki sany yzygiderli ýodajyk, bir çyzykly hereketlendiriji, ýönekeý gurluş, kiçi göwrümli, goşa ýolly kesiş meýdany takmynan 94 * 73mm, güýçli, has asuda, ýokary howpsuzlyk möhürlenen, ykjam telefonda gök dişli APP, hereketlendiriji iň ýokary 300 kg göterip bilýär , we ýol görkezijisiniň uzynlygy müşderiniň gapysynyň ululygyna, içindäki klip aýratynlyklaryna, içerki bölekleriň modully önümçilik orbitasyna görä çeýe özleşdirme bolup biler, satuwdan soň aladalanmaň.Dürli gapy gurluşy üçin amatly, togtadylyp bilner, ýerüsti demirýolda hem gurlup bilner, merkezi aralyk çarçuwasynyň ululygy müşderiniň ululygyna görä sazlanyp bilner, iň az aralyk 50mm bolup biler.Okuw gapysyna, ofis bölüminiň gapysyna, duş gapysyna we ş.m.

Häzirki wagtda üç sany esasy gurnama usuly bar

Topokarky gurnama, gapdal gurnama we gizlin gurnama. Müşderiler öz isleglerine görä degişli gurnama tertibini saýlap bilerler

h (3)
h (1)
h (2)

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Harytkategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.