head_banner

Bir ýol we iki taraplaýyn ykjam şkaflar

Bir ýol we iki taraplaýyn ykjam şkaflar

“Yunhuaqi” magnitli levitasiýa çyzykly hereketlendirijiniň başga bir aýratyn ulanylyşy

Müşderileriň aýratyn isleglerini kanagatlandyryp biler we müşderilere aýratyn çözgütler berip biler. Biz bir taraplaýyn (köp) şkaflary we iki taraplaýyn ykjam şkaflary edip bileris.

Jübi şkaflary, önümleriň görkezilmegi üçin birnäçe şkaflary ulanyp, eşikler we ş.m. dükanlarda ýer ulanmak üçin has amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Iki taraplaýyn şkaflar, esasan, gizlin otaglarda gapyny açmagyň we ýapmagyň usullaryny ýasamak üçin ulanylýar. Adatça bir şkafda bir motor gerek. Jikme-jiklikler üçin gurnama görkezmelerine ýüz tutuň.

Jübi şkaflary boş ýer tygşytlaýyş ulgamy bolup, faýl saklamak, ýazgy saklamak, resminama saklamak we arhiw saklamak üçin hem ulanylyp bilner. Bu kärhana we hökümet pudagy üçin örän peýdaly.

Magnit göteriş, bu ýokary tehnologiýa ilkibaşda ýokary tizlikli otlylarda ulanylýardy, ýöne “Yunhuaqi” bu ýokary tehnologiýany öý mebel enjamlaryna ulandy: ýönekeý gurluşy bar we işlemek üçin “maglew otly” ýaly prinsipi ulanýar.“Yunhuaqi Magnetic Levitation Smart Sliding System”, ýokary derejeli magnitli ýokary göteriji akylly öý ykjam ulgam çözgüdi üpjün ediji we hyzmat üpjün ediji bolup, magnitli ýokary göteriş awtomatiki gapylary öwrenmäge we ösdürmäge ünsi jemleýär, rahat we rahat, energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa we amatly goldaw berýär Jübi telefonyny uzakdan dolandyrmak, sahna esasly dolandyryş we awtomatiki dolandyryş ýaly amallar.!

Gapy we penjire programmasyny mysal hökmünde alyň.Magnit göterijilik bilen enjamlaşdyrylan gapy korpusy, daşky görnüşdäki adaty süýşýän gapylardan tapawudy ýok.Magnit göteriş ýolunyň we gapy korpusynyň ajaýyp kombinasiýasy, daşarky gurnalan we ýer tutmaly adaty guşak konweýerleriniň agyry nokatlaryny çözýär; bu maglew programmasynyň öý bezegi üçin amatly bolmagynyň esasy sebäplerinden biridir magnitler takyk hereketlendirijiniň emele getirýän magnit meýdanynda fiziki sürtülmesiz göni çyzykda hereket edýärler, hereket wagtynda gapyny has rahat we ýumşak edýär.

1.Profile giriş

Yzarla

Göçürilýän ýol

Kanal polat

image1

image2

image3

2. Gapy paneli görnüşi

image4

Şkaflary herekete getirmegiň bir ýoly

3 .Aksiýa

image5

25 loadokarky ýük göteriji asma

image6
image7

25 Esasy

image8
image9

Ahyrky gapagy yzarlaň

image10

4. Gurmak tertibi

Iň ýokary gurnama diagrammasy

image11

1-ýük göteriji kanal polat 2 ýükli hereketlendiriji ýol 3 kabinetli 4-ýük göteriji maýatnik 5-motorly birikme 6-motorly gurnama kwadrat polat 7-magnitli hereketlendiriji motor

image12

5, Gurnama diagrammasy

Şkaflary herekete getirmegiň bir ýoly

image15
image13
image14
image16
image17

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Harytkategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.