head_banner

Maglewiň gapysynyň prinsipi näme?

Ylmyň we tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen maglew öýi gündelik durmuşda amatlylyk üpjün etmek üçin adamlaryň maşgalalaryna kem-kemden girdi.Ondan soň, “Yunhua maglev” size Maglewiň gapysynyň ýörelgesini hödürlär.

“Magnit levitasiýa” adalgasy belli.Magnit göteriş otlusyndan başlamaly: tutuş otly magnit polýusyň yza çekilmegi prinsipi bilen ýolda saklanýar we görlüp-eşidilmedik ýokary tizlikli ykjam tejribe gazanmak üçin beden bilen ýoluň arasyndaky sürtülme nola deňdir.

Maglewiň terjime gapysynyň ýörelgesi maglew otlusynyň prinsipine meňzeýän hem bolsa, ýolda aslynda saklanmaýar (ýerine ýetiriş bahasy gaty gymmat) we henizem tigirli ýolda hereket edýär.Şeýle-de bolsa, magnit hereketlendirijiniň aýratynlyklary boýunça onuň gurluşy we işleýiş aýratynlyklary adaty terjime gapysyndan düýpgöter tapawutlanýar;Ilki bilen, adaty terjime gapysynyň gurluşyna göz aýlalyň (aşakdaky suratda görkezilişi ýaly).Motor hereketlendiriji tigirini aýlaýar, kemeri sürýär we asma tigir we gapy ýapragy ýolda yza we öňe hereket edýär;Bularyň hemmesi uly sürtülme, ses, geýim, gapy ýapragynyň täsir güýji we uly hereketlendiriji göwrümi bilen aragatnaşyk sürmek re iniminde.

Maglew terjime gapysynyň gurluşyna başga bir göz aýlalyň (aşakdaky suratda görkezilişi ýaly).Çyzykly hereketlendirijide her rulonyň tokyny üýtgedip, magnit meýdany üýtgeýär we soňra hemişelik magnit göterijini gapy ýapragyny ýolda yza we öňe sürmek üçin sürýär.Çyzykly hereketlendiriji bilen rulman çarçuwasynyň arasynda aragatnaşyk ýok, kontakt däl sürmek re toimine degişlidir;Aragatnaşygyň ýoklugy we motor we guşak ýaly mehaniki gurluşlar düýbünden ýok edilendigi sebäpli, ses az, köýnegi kiçi, gapy ýapragy ýeňil işleýär we hereketlendirijiniň göwrümi adaty gollanma ýaly kiçijik bolup biler. süýşýän gapy yzy, ýöne doly awtomatiki!


Iş wagty: 01-2021-nji dekabry