head_banner

Maglew awtomatiki gapy durmuşy üýtgedýär

Ylmyň we tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen adamlaryň durmuşynda ýer titremesi hem bolup geçdi we adaty öý önümleri akyl tendensiýasyna çalt ýakynlaşýar.Adaty gapydan Maglew awtomat gapysyna çenli adamlar üçin amatly.Bu gün “Yunhua” Maglew awtomatiki gapynyň artykmaçlyklaryny seljermek üçin sizi alyp barar.

“Yunhuaqi” awtomatiki gapynyň artykmaçlyklary

1. Howpsuz

Magnit göteriş awtomatiki gapy programmasy garşylyk ýüze çykan ýagdaýynda yza gaýtmak funksiýasyna eýedir.10N-den uly garşylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýança awtomatiki usulda gaýdyp geler.Çümmük ýa-da şikes bolmaz

2. Zehin

Dürli ulanylyş gurşawy üçin awtomatiki gapylaryň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin datçikler, barmak yzlary gulplary, IC kartalary, parol gulplary, ýüz tanamak we beýleki dolandyryş ulgamlaryna girip bolýar.

3. Kuwwat tygşytlamak

Energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy goramak, garaşma güýji 10W, gaty tygşytlamak.

4. pleönekeý gurluş

Maglew tigir ulgamy elektrik energiýasyny magnit güýjüne öwürýär, mikrokompýuteriň gözegçiligi astynda gapynyň açylmagyny we ýapylmagyny tamamlaýar.

5. Ownuk göwrüm

Adaty aýlanýan hereketlendiriji çyzykly hereketlendirijä öwrülendigi sebäpli hereketlendirijiniň görnüşi we işleýşi düýpgöter üýtgedi, şonuň üçin magnit göteriş awtomatiki gapynyň göwrümi azajyk üýtgeşiklige eýe boldy.Iň pes bölüm 55 mm beýiklikde we ini 47mm aralygynda dolandyrylýar.

6. Ansat gurnamak

Maglew awtomatiki gapy umumy ýygnanyşygy, umumy eltip bermegi we umumy gurnamany kabul edýär.Sahypada, diňe berk korpusyň ýa-da diwaryň üstünde diňe gapy korpusyny asmaly we gapy korpusyny ulanyp bolýar.Bölekleri ýygnamagyň kyn ädimlerini ýok edýär

7. Sessiz

Magnit meýdany bilen doly herekete getirilýän maglew awtomatiki gapynyň içinde dişli we kemer ýok.Esasan mehaniki sürtülme sesi ýok.Bu gaty ümsüm we rahat.

8. Mugt elektrik togunyň kesilmeginden gorkuň

Içinde guşak ýok.Elektrik togunyň näsazlygy bar bolsa-da, diňe awtomatiki gapy açmak funksiýasyny ýitirýär we el bilen süýşýän gapy bolýar, bu bolsa aladasyz.

Yunhuaqi Maglew

“Yunhuaqi”, ýokary derejeli maglew akylly öý süýşüriş ulgamynyň çözgütlerini global üpjün ediji we hyzmat üpjün ediji.2010-njy ýylda döredilen gününden başlap, kompaniýa öýde akylly programmalar üçin ajaýyp magnit göterijilikli akylly süýşüriş ulgamy çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Önüm çyzgysy maglew gapylary we penjireleri, şkaflar, şkaf, perdeler we gün şöhlesi ýaly akylly süýşüriş ulgam programmalaryny öz içine alýar.Kompaniýa, Hytaýyň Nanjing şäherinde milli marketing operasiýa merkezini we Nançang şäherinde gözleg we gözleg merkezini we önümçilik bazasyny döretdi.Gözleg, önümçilik we satuwy birleşdirýän “Maglev” akylly öý süýşüriş ulgamynyň çözgüt üpjün edijisidir.


Iş wagty: 01-2021-nji dekabry