head_banner

Maglew awtomatiki gapynyň artykmaçlyklary

Magnit göteriş awtomatiki gapy barha meşhur bolýar.Ony hemme ýerde görüp bilersiňiz.Magnit göteriş awtomatiki gapynyň artykmaçlyklary näme?“Yunhuaqi” magnit göterimi aşakda aýdýar

howpsuzlyk

Köplenç önümiň howpsuzlygynyň hakyky howpsuzlykdygyny aýdýarys.Magnit hereketlendirijisi we kontakt däl aýratynlyklary sebäpli, magnit göteriji terjime gapysynyň gapy ýapragynyň hereketi aýratyn ýeňil bolýar.Biraz güýç bilen hereket ugruny üýtgedip biler.

Sessiz

Kontakt däl üýtgeşik dizaýn, motoryň, kemeriň we beýleki geçirişiň sesini ýok edýär, maglew bölümini buzuň üstünde süýşürýär we gaty ümsüm edýär.Bu ýagdaýda, hatda iş, dynç alyş we okamak ýagdaýynda-da, magnitli levitasiýa terjime gapysynyň açylmagy we ýapylmagy size asla täsir etmez.Iň ýokary ses diňe 50 dB bolup, içerde rahat we ýakymly ýaşaýyş atmosferasyny döredýär.

ýeňilleşdiriň

Gapyny awtomatiki açmak we ýapmak üçin datçikler, düwme wyklýuçatelleri ýa-da uzakdan dolandyrmak arkaly magnit göteriji süýşýän gapy dolandyrylyp bilner, bu otaga girmek we çykmak üçin has amatly bolar.Uly küýze gyzgyn çorba bilen eliňiz bolmazdan gapyny açmagyň utanjyndan gorkmaň.Çagalara ýa-da garrylara otaga girmek we çykmak has amatly.Magnit hereketlendirijiniň aýratynlyklary sebäpli gapynyň ýapragy aýratyn ýeňil bolýar.Hatda el bilen gysga aralygy göni çekip, gapy ýapragyny awtomatiki açyp bilersiňiz.Bu “push & go” funksiýasy diýilýär.Elektrik togy kesilen halatynda gapyny el bilen süýşürilýän gapy hökmünde ulanyp bolar, bu bolsa durmuşyňyza oňaýsyzlyk getirmez.

Baý programma ssenarileri

Maglewiň süýşýän gapysynda kyn ýaşaýyş jaýyndan başga-da, garrylar öýünde ýa-da myhmanhanada spa kluby, ofis, konferensiýa otagy, VIP zal, restoran we ş.m. ýaly köp sanly ssenariýa bar.


Iş wagty: 01-2021-nji dekabry